Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARELAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (93-008 Łódź), ul. Rzgowska 17A, dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000133116, NIP 7240000368.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: jakub.letza@arelan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym, zrealizowania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.;
  – udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana pytanie, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku realizacji zamówienia dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
  – wykonującym usługi księgowe na rzecz Administratora, operatorom płatności oraz podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.arelan.pl na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
  – innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.