Ogłoszenie o akcjach

Zarząd ARELAN SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do KRS pod numerem 0000133116, w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.