Porządek obrad WZ

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, działając na podstawie art. 399  § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Rzgowska 17 A Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2022 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 9. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA 
  z działalności za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniach 27,28,29 czerwca  2023 r.

W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.