Porządek obrad WZ

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, działając na podstawie art. 400  § 1 i art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20  ust. 20.2.  i art. 21 ust. 21.2.  Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Rzgowska 17 A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki wskazanego przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału 
w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniach 12,13 i 14 lutego 2024 r.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.