Konkurs

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „WŁÓCZKOWA WIELKANOC” ORGANIZOWANEGO PRZEZ ARELAN SA z siedzibą w Łodzi (dalej: Regulamin)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Ogłasza się konkurs pod nazwą „Włóczkowa Wielkanoc” (dalej: Konkurs).
 2. Konkurs będzie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/arelanpolska/ (dalej: Facebook)
 3. Organizatorem Konkursu jest Arelan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17A (dalej: Organizator).
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 1 marca 2021 roku a zakończy się dnia 2 kwietnia 2021 roku.
 5. Zadaniem w konkursie „Włóczkowa Wielkanoc” jest wykonanie z włóczki produkowanej przez Arelan SA robótki ręcznej związanej tematycznie ze świętami Wielkanocnymi.
 6. Zdjęcia wykonanych przez uczestników konkursu prac należy wysłać w terminie do dnia 28 marca 2021 roku na adres: konkurs@arelan.pl. W temacie wiadomości wpisać „konkurs Włóczkowa Wielkanoc”. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace, które do dnia 28 marca 2021 roku trafią do Organizatora.
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie poniższych czynności:
 3. zapoznanie z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie Facebook,
 4. zaakceptowanie Regulaminu poprzez dołączenie stosownego oświadczenia,a
 5. wykonanie z włóczki produkowanej przez Arelan SA robótki ręcznej związanej tematycznie ze świętami Wielkanocnymi,
 6. przesłanie zdjęcia wykonanej pracy w terminie do dnia 28 marca 2021 roku na adres mail: konkurs@arelan.pl.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
 8. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa powyżej.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie z włóczki produkowanej przez Arelan SA robótki ręcznej związanej tematycznie ze świętami Wielkanocnymi.
 2. Spośród zdjęć prac nadesłanych przez uczestników Konkursu komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze trzy prace, którym zostaną przyznane nagrody.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
 4. za I miejsce –10 motków włóczki Kocurek w dowolnym kolorze,
 5. za II miejsce –6 motków włóczki Kocurek w dowolnym kolorze,
 6. za III miejsce –4 motki włóczki Kocurek w dowolnym kolorze,
 7. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora.
 8. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych zdjęć prac konkursowych. Informujemy, że wybór prac konkursowych będzie całkowicie subiektywny, w związku z tym podważenie obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych jest niemożliwe o czym niniejszym informujemy.
 9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy, w tym prawo do wysłania jej na Konkurs.
 10. Uczestnicy konkursu zgadzają się na udostępnienie pracy konkursowej w mediach społecznościowych Organizatora i wykorzystanie jej w celach reklamowych.
 11. Lista nagrodzonych prac zostanie ogłoszona na stronie Facebook Organizatora w dniu 2 kwietnia 2021 roku.
 12. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych, w szczególności imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/arelanpolska/
 7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.