OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ WŁÓKIENNICZYCH

1. Arelan SA z siedzibą w Łodzi, (93-008 Łódź) ul. Rzgowska 17A jako prowadzący ogłasza przetarg pisemny (dalej: Przetarg) na sprzedaż maszyn i urządzeń włókienniczych, których wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

2. Arelan SA zaprasza do udziału w Przetargu i składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21 lutego 2024 roku na adres: Arelan SA, ul. Rzgowska nr 17A, 93-008 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu maszyn”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

3. Ceny wywoławcze maszyn i urządzeń włókienniczych znajdują się w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Przystępujący do Przetargu powinien pod rygorem odrzucenia jego oferty wpłacić wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy Arelan SA nr 17 1240 2539 1111 0010 9600 2888 w terminie do dnia 21 lutego 2024 roku. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5. Uczestnikami Przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. w siedzibie Arelan SA w Łodzi, ul. Rzgowska 17A, 93-008 Łódź, o godzinie 12.00.

7. Ogłoszenie oraz warunki Przetargu mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny.

8. Szczegółowe warunki Przetargu określa regulamin sporządzony przez Arelan SA, zamieszczony na stronie internetowej: http://www.arelan.pl/

9. Maszyny i urządzenia włókiennicze można oglądać w terminie od 16 lutego 2024 roku do 21 lutego 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z Arelan SA (numer telefonu: +48 426847007).