Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399  § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łodzi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” (obrady odbędą się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Arelan SA za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arelan SA z działalności Spółki za 2019 rok.
 8. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Arelan SA 
  z działalności za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą zgodnie z art. 406 § 2 Ksh zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji Spółki oraz ich blokadę do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Dla uzyskania zaświadczenia konieczne jest złożenie wniosku o blokadę akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17 A w dniach 25, 26, 29 czerwca 2020 r.

W tym samym terminie wyłożone będą dokumenty, związane z przedmiotem Zgromadzenia. Sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 Ksh.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.