Uzupełnieniu porządku obrad WZA

Zarząd Spółki ARELAN SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do KRS 
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydz. Gospodarczy w dniu 02.10.2002 r. pod nr 0000133116, na skutek żądania z dnia 9 czerwca 2020 r. akcjonariusza Skarb Państwa, reprezentującego 94.628 akcji, tj. 27,42 % kapitału zakładowego 
i działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARELAN SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. niżej wymienionych punktów – uzupełnia porządek obrad w ten sposób, że po dotychczasowym punkcie 13 dodaje się następujące punkty w brzmieniu, natomiast dotychczasowy punkt 14 otrzymuje nr 19.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.